सभामुखले यसरी गरेका छन् राज्यको सम्पति दुरुपयोग, फेला पर्यो प्रमाण