समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण ब्यवसायीले रकम फिर्ता गर्नुपर्छ