तीन मन्त्रालय पाउने भए पछी फोरम सरकारमा जान भए तयार