सम्भोगका बेला स्वस्थ पुरुषले ५ मिलिमिटर वीर्य स्खलित गर्छ