भएन सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा, ६ वडा एक जना सचिवको भरमा