कति बिवाह गरेपछि र के के गरेपछि तक्मा पाइन्छ ?-ओली