प्ले नेपालले काठमाडौँमा फुटबल प्रशिछण गर्ने भएको छ