म तपाईंहरुको विश्वास र भरोसालाई मर्न दिने छैनःशाक्य