‘विकास बैंकहरुले १० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन्’