हाम्रो अधिकार भनेको दर्ता खारेजी र १५ सय जरिवानमात्र हो